Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Noordhoek

Deze stichting is opgericht ter verbetering van het algemeen welzijn van de deelnemers van Zorgboerderij de Noordhoek door het mogelijk maken van extra activiteiten. Activiteiten die niet (meer) bekostigd (kunnen) worden uit de zorgbudgetten. We doen dit door het ter beschikking stellen van middelen en materialen voor creatieve en/of actieve dagbesteding en door het ter beschikking stellen van vervoermiddelen en materialen voor nieuwe activiteiten die het welzijn van de deelnemers bevorderen.

Hoe werkt de stichting?

De belangrijkste taak van de stichting is het werven van fondsen. Dat doen we door het organiseren van activiteiten en acties zoals ontmoetingsdagen, oliebollenactie, bolusactie, open dag, etc., Giften kunnen dan via de bank worden over gemaakt op het rekeningnummer van de stichting. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. Uiteraard zouden we erg blij zijn met een gift. De stichting krijgt de ANBI-status en dat heeft (belasting)voordelen voor zowel de gever als de ontvanger.

Wilt u doneren?

Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL54 RABO 0341166804 ten name van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Noordhoek. RSIN stichting: 8597.68.259.

Waaraan besteedt de Stichting het budget?

In het voorjaar van 2019 hebben we een electrische quattrocycle (vierpersoonsfiets) kunnen realiseren voor onze deelnemers. Hier genieten ze erg van. Alle deelnemers van de zorgboerderij kunnen mee op de fiets, ook degenen die nog nooit op een fiets gezeten hebben. In het voorjaar van 2020 hebben we met behulp van inkomsten uit acties en van giften een snoezelruimte kunnen aanschaffen voor de deelnemers die onze zorgboerderij bezoeken. We hebben er al vele uren gebruik van gemaakt! In het voorjaar van 2022 hebben we een tweede kantine gerealiseerd zodat we de activiteiten meer kunnen spreiden en we meer rust en ruimte kunnen bieden aan alle deelnemers die komen. Het volgende doel is geld verzamelen om ons logeerhuis aan te passen en in te richten voor mensen met een ernstige beperking.

Vanuit deelnemers en ouders wordt al lang de wens geuit om ook te kunnen blijven logeren. Vorig jaar kregen we de gelegenheid om mooi pand te verwerven, wat zich uitermate leent voor dit doel. Namelijk Catalijneweg 9 in Borssele. De genoemde verzoeken zijn met name afkomstig van deelnemers met een (ernstige) verstandelijke beperking. Daarom zouden het logeerhuis ook graag zo goed mogelijk inrichten voor deze doelgroep.

Om het logeerhuis zodanig in te richten dat het zoveel mogelijk voor alle deelnemers in hun behoefte kan voorzien, is nog een investering van ongeveer € 30.000,- nodig. Op 17 september 2022 organiseerden we weer een open dag op onze zorgboerderij. De opbrengst daarvan was ook voor het in te richten logeerhuis. Daarnaast zijn we blij met elke gift aan onze stichting, zodat wij ons logeerhuis zo goed mogelijk kunnen inrichten voor de deelnemers die komen logeren.

Vanaf november 2022 kunt u verschillende taarten en baksels bestellen. De deelnemers maken deze voor u klaar en de opbrengst komt volledig ten goede aan de nieuwe snoezelruimte!

Wie zitten er in het bestuur van de stichting?

Jan-Willem Melse, voorzitter

Martin Maas, penningmeester

Rinus de Witte, secretaris

Beloningsbeleid:

Omdat de Stichting alle gelden doneert t.b.v. de deelnemers van Zorgboerderij de Noordhoek, ontvangen de bestuursleden geen vergoeding/vakantiegeld voor het werk dat ze verrichten. In sommige gevallen worden onkosten vergoed, maar alleen wanneer blijkt dat dit nodig is. Tot nu toe is dat nog nooit gedaan.