Privacy reglement

Privacy reglement Zorgboerderij de Noordhoek

 

Beschrijving Privacyreglement:

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij de Noordhoek met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt.

 

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Die gegevens die minimaal vereist zijn voor het coördineren van de zorg.

Bijzondere persoonsgegevens: Aanvullende gegevens in bijzondere omstandigheden noodzakelijk. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt na een bijzondere schriftelijke verklaring. Voorbeelden zijn: Ras, seksuele voorkeur, godsdienst enz.

 

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, medicatielijst, zorgleefplan, fotoformulier, persoonsgebonden protocollen, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer dat van belang is wordt bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.in het persoonsdossier.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de zorgboer/zorgboerin en bevoegde medewerkers.

 

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

 

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op

 Recht op informatie;

 Recht op inzage;

 Recht op rectificatie;

 Recht op vergetelheid;

 Recht op beperking van de verwerking;

 Recht op dataportabiliteit;

 Recht van bezwaar;

 Recht om niet aan geautomatiseerde besluiten te worden onderworpen (waaronder profilering

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.